"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  БІЛІМ БӨЛІМІ КРАСНЫЙ ЯР АУЫЛЫНЫҢ  № 1 ЖАЛПЫ  ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН  МЕКТЕБІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1 СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР  ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ  КОКШЕТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

kssh__1

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Тјрбие жўмысы бойынша 2022-2023 оќу жылына арналєан іс-шаралар жоспары.

Бекітемін

"№1"КММ директорыныѕ м.а.

___________ Олжанова С.Х.

 

"___" __________2022ж.

 

 

 

Тјрбие жўмысы бойынша 2022-2023 оќу жылына арналєан іс-шаралар жоспары.

 

Маќсаты:

1. Шыєармашылыќќа жјне ґзін-ґзі аныќтауєа ќабілетті, адамгершілік, физикалыќ сау тўлєаны дамытуєа ыќпал ететін білім беру ќызметін жетілдіру.

 

Міндеттері:

1. Оќушыларды ґз халќыныѕ жетекші рухани ќўндылыќтарына, оныѕ ўлттыќ мјдениетіне, тіліне, салт-дјстїрлеріне баулу.

2. Білім алушылардыѕ денсаулыєын саќтауєа жјне ныєайтуєа , оларєа салауатты ґмір салты даєдыларын їйретуге, кјмелетке толмаєандардыѕ ќўќыќ бўзушылыќтарыныѕ, ќылмыстарыныѕ алдын алуєа баєытталєан жўмысты жалєастыру.

3. Білім алушылардыѕ салауатты ґмір салты мјдениетін ќалыптастыру, дене жјне психикалыќ денсаулыєын ныєайту.

4. Тјрбие-білім беру кеѕістігінде отбасы мен социумныѕ рґлін арттыру, ата-аналарды мектеп баєдарламасын іске асыруєа барынша тарту; мектеп дјстїрлерін дамыту, білім алушылардыѕ жеке басын жан-жаќты дамыту їшін ќолайлы жаєдайлар жасау.

 

Негізгі баєыттары.

I. Нормативтік ќўќыќтыќ ќамтамасыз ету

II.Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ ќамтамасыз ету

III.Іске асыру тетіктері: тјрбиеніѕ басым баєыттары бойынша іс-шаралар

 

1.Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќты тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

Маќсаты: білім алушылардыѕ бойында ќазаќстандыќ патриотизм сезімін, ќўќыќтыќ жјне азаматтыќ сана-сезімді, парасаттылыќ пен адалдыќты, еѕбекке деген ќўрметті, "толыќ адам" идеясын, зорлыќ-зомбылыќ пен арессияєа жол бермеуді ќалыптастырады.

2.Рухани-адамгершілік тјрбие

Маќсаты: ќўндылыќ сезімдері мен ќасиеттері - гуманизм, ар-ождан, ар-намыс, парыз, жауапкершілік, серіктестік, мейірімділік.

3. Ўлттыќ тјрбие

Маќсаты: жеке тўлєаны жалпыадамзаттыќ жјне ўлттыќ ќўндылыќтарєа, ана мен мемлекеттік тілге, ќазаќ халќыныѕ, Ќазаќстан Республикасыныѕ этностары мен этникалыќ топтарыныѕ мјдениетіне деген ќўрметке баєдарлау

4.Баєыты: Отбасылыќ тјрбие

Маќсаты: неке ќўндылыќтары жјне отбасы мїшелеріне Ќўрмет, жјдігерлер мен јдет-єўрыптарєа ўќыпты ќарау, ана болу киелілігі.

5. Баєыт: Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Маќсаты: еѕбек жоєары ќўндылыќ, экономикалыќ сана, мамандыќ, мансап ретінде. "Еѕбек - елдіѕ мўраты" жобасы аясында табысты адамдардыѕ ґмірі мен ќызметін танымал етеді.

6. Баєыты: Зияткерлік тјрбие, аќпараттыќ мјдениет тјрбиесі

Маќсаты: мектептегі кґпмјдениетті тјрбие басќа мјдениеттер, ўлттар, діни сенімдер ґкілдеріне толерантты ќарым-ќатынасты ќалыптастыруєа баєытталуы тиіс.

7. Кґпмјдениетті жјне кґркем-эстетикалыќ тјрбие

   Маќсаты: јр тўлєаныѕ кґшбасшылыќ ќасиеттері мен дарындылыєын ќалыптастыру. Зияткерлік тјрбие лингвистикалыќ, музыкалыќ, тўлєааралыќ зияткерлікті дамытуєа баєытталуы керек.

8. Баєыт: дене тјрбиесі, салауатты ґмір салты

Маќсаты: салауатты ґмір салтыныѕ, дене шыныќтыру мен спорттыѕ ќўндылыєы. Ґз денсаулыєына жауапкершілікпен ќараудыѕ ќўндылыєы.

 

Ќыркїйек

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

Жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

Баланыѕ ќўќыќтары туралы аќпараттыќ блок

Аќпарат, јѕгіме

Јлеуметтік педагог

12.09.2022

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

 

1.сынып жетешілер ЈБ отырысы  (жеке жоспар бойынша)

2. Шешендік  сґйлеу жўмысын жоспарлау

Отырыс, жоспар

ТЖ орынбасары, їйірме жетекшісі

Ай ішінде

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

1. Конституции кїніне арналєан жоспарлар

2.Білім кїні  (жеке жоспар бойынша)

«Адалдыќ саєаты»

3.Ќауіпсіздік ережесі, кґшедегі жїру тјртіп ережелері

4. Мўхтар Јуезовтіѕ 125 жылдыєына арналєан іс-шара

Салтанатты саптїзеу, сынып саєат

јзірлеме,

инструктаж

1. Директордыѕ тјрбие ісі жґніндегі орынбасары

2. 1-11 сынып жетекшілері

29.08.2022

 

1.09.2022

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

1.Сайыс «Адамєа ќуаныш сыйла»

(жеке жоспар бойынша)

 2.Сынып саєаты «Біздіѕ ќўќыєымыз бен міндетіміз»

Сайыс

1.ТЖ орынбасары

2. 1-11 сыныбыныѕ жетекшілері

19.09.2022

3. Ўлттыќ тјрбие

1.Сынып саєаты  «Біз жемќорлыќќа  ќарсымыз  (жеке  жоспар бойынша )

2.Јѕгіме  «Отбасылыќ  дјстїрлері»

Јзірлемелер, аќпараттар инстаграмм желісіне

1. ТЖ директорыныѕ орынбасары, «Адал ўрпаќ» басшысы

2. 1-11 сыныптардыѕ сынып жетекшілері

Ай сайын

4. Отбасы тјрбиесі

1.Отбасы  кїні

(жеке жоспар бойынша)

2.Сынып саєаты  «Отбасы ќўндылыќтары»

 

јзірлемелер, фотоесеп, инстаграмм

1-11 сынып жетекшілері

5.09.2022

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

1. Тапсырыстарды бґлу, сынып активін таѕдау

2. Экологиялыќ шабуыл (їй-жайларды, аумаќты тазарту) 3. Ардагерлерге арналєан ќолґнер заттары

тазалау

Мектеп јкімшілігі, Кабинет меѕгерушілері

 

Апта сайын

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

1. Жалпы мектеп форумы

Ґзін-ґзі  басќару «Біз жалпы їй салып жатырмыз»

2. Ўланбасын таѕдау

3. «Мектептегі оќушылардыѕ негізгі мінез-ќўлыќ ережелері, мектепке келу жјне ќайту кезінде жол ережелерін саќтау, мектеп формасына ќойылатын талап, мектеп Жарєысына сјйкестігі» јѕгімелер, брифингтер.

Сабаќтарда ќызыєушылыќ топтарын ќўру жјне міндеттерді бґлу.

ТЖ орынбасары, тјлімгер

12.09.2022

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

1. Дебат ќозєалысыныѕ жўмыс жоспарын ќўру

2. Кїз сыйлыќтары

Кїзгі балл

3. Тілдер апталыєы кїніне арналєан сурет байќауы

4. «Кїзгі жўп, кґздіѕ кґркі» атты шаќыру

Денсаулыќ фестивалі 2022

«Денсаулыќ сеніѕ ќолыѕда» сынып саєаты

Отырыс, хаттама

Дебат клубыныѕ жетекшісі

Айына 1 рет

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

2022-Денсаулыќ Фестивалі

Сынып саєаты «Денсаулыќ сіздіѕ ќолыѕызда»

 

Спорттыќ жарыстар

Денешыныќтыру мўєалімдері

5.09.2022

 

Ќазан

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

«Ќўќыќтар мен мінедеттер»

Сынып саєаттар, мен јѕгімелер

 1-11 сынып жетекшілері

Ай ішінде

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

 

1. МО сынып жетекшісініѕ кездесуі (жеке жоспар бойынша)

2. Білім деѕгейініѕ диагностикасы

Есеп

 1-11 сынып жетекшілері

3.10.2022

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

1. Јскери-патриоттыќ клубыныѕ жўмысы (жеке жоспар бойынша)

«Меніѕ екінші їйім» республика кїніне арналєан концерт. мўєалімдер кїніне  арналєан баєдарлама.сынып саєаты

Клуб отырысы

 

 

 

 

јскери-патриоттыќ клубыныѕ жетекшісі,

Тж орынбасары  Музыка мўєалімі, тјлімгер

 

 

 

 

 

 

Ай  ішінде

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

Ќарттар кїні (жеке жоспар бойынша)

«Алтын жастаєы адамдар» сынып саєаты

Салтанатты жиналыс , концерт

Тж орынбасары  Музыка мўєалімі, тјлімгер

28.09.2022

 

3. Ўлттыќ тјрбие

1. Отбасы «Їлкен ел - Їлкен отбасы» республика кїніне арналєан  жеке жоспар бойынша

2. «Меніѕ шыєу тегім» јѕгімесі

3. Рухани жаѕєыру «Меніѕ кішкентай Отаным сурет салу байќауы

Инстаграмєа белгілеу, фотоесептер

ТЖ орынбасары,

1-11 сынып жетекшілері

4-7.10.2022

4. Отбасы тјрбиесі

«Салауатты ґмір салты - баќытты отбасыныѕ негізі» јѕгімелері

«Меніѕ отбасымныѕ тарихы мен дјстїрлері» сынып саєаты Отбасылыќ кездесу: Мектеп оќушысыныѕ кїнделікті жўмысы. «Мектеп оќушысыныѕ бейімделу ерекшеліктері

аќпарат, фото

Сынып жетекшілері

10.10.2022

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Волонтерлік ќозєалыс «Ардагерге, тыл еѕбеккеріне, зейнеткерге кґмек

2. «Жўмыс орныныѕ тјртібі туралы сґйлесейік» јѕгімесі

Фотоотчет, инстаграмм

Сынып жетекшілері жјне  тјлімгер

17.10.2022

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

1. «Јдептілік - кїш, јлсіздік немесе ќажеттілік» сынып саєаты.«Республикам меніѕ» интелектуалды кеш

2. Жол ќозєалысы ережелерініѕ ережелері

«Реттелмеген

ќиылысы »

3. Интеллектуалды деѕгейді аныќтауєа арналєан компьютерлік диагностика

Салтанатты жиын, концерт

Тж орынбасары  Музыка мўєалімі, тјлімгер

3.10.2022

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

1. «Кїз жўлдыздары» байќауына ќатысу

2.Кїзгі демалыстыѕ жоспары (жеке жоспар бойынша) 3.Суреттер байќауы

«Меніѕ їйім - меніѕ отбасым»

Фотоотчет, инстаграмм

Еѕбек мўєалімдері

Сынып жетекшілері

28.10.2022

 

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

Спорт секциясыныѕ жўмысын ўйымдастыру

«Дўрыс тамаќтану» сынып саєаты

Жўмыс жоспары

бекітілген мўєалімдер

3.10.2022

 

Ќараша

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

Дїниежїзілік балаларды ќорєау кїніне арналєан іс-шаралар

«Конвенциялыќ балалыќ шаќ» сынып саєаттары

Аќпарат

Тж орынбасары

7.11.2022

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

 

 сынып жетекшілер ЈБ кездесуі (жеке жоспар бойынша)

хаттама

ЈБ жетекшісі

Жеке жоспар бойынша

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

1. Кґрме «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз» атты сурет байќауы

2. «Меніѕ туєан ґлкем» сынып саєаты

3. Дінмўхамед Ќонаевтыѕ 110 жылдыєына орай іс-шара

сайыс

Кітапханашылар, еѕбек  мўєалімдері

14.11.2022

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

1. Ќазаќстандаєы жасырын жерлерге экскурсиялар мен саяхаттар ўйымдастыру

2. «Наєыз достыќ деген не» јѕгіме

экскурсия

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

Жеке жоспар бойынша

3. Ўлттыќ тјрбие

1. «Ўлттыќ валюта -теѕге!» сурет байќауы

2. «Меніѕ туєан ќалам» сурет сайысы

Сайыс

1-11 сынып жетекшілері

14.11.2022

4. Отбасы тјрбиесі

1. «Балалар мен ата-аналар - еѕ бастысы» тренингі

2. «Салауатты ґмір салты жјне дўрыс тамаќтану» атты ата-аналар жиналысы

тренинг

психологтар Сынып жетекшілері

18.11.2022

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

1. Їйшіктерді дайындау

2. «Ќоршаєан табиєатты ќорєау» сынып саєаты

фотоотчет

Сынып жетекшілері

Жеке  жоспар бойынша

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

СПИД ке ќарсы декада

2. «Дјптерлерді, кітаптарды безендіруге жјне олардыѕ ќауіпсіздігіне ќойылатын бірыѕєай талаптар» јѕгімесі

ертеѕгілік

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

По отдельному плану

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

1. «Достыќ шеѕбері» акциясы

2. «Јдептілік пен мейірімділік патшалыєында» сынып саєат

фотоотчет

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

Жеке  жоспар бойынша

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

1. Спорттыќ жарыстар

2. «Денсаулыќ пирамидасы» сынып саєаты

фотоотчет

Денешыныќтыру мўєалімдері

Жеке  жоспар бойынша

 

Желтоќсан

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

Јкімшілік  ќўќыќбўзушылыќ

 

Јкімшілік

Жеке  жоспар бойынша

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

 

Мектепішілік олимпиадаларєа  дайындыќ

тізімдер

Јкімшілік

Жеке  жоспар бойынша

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

1. Ќазаќстан Республикасыныѕ Тјуелсіздік кїніне арналєан іс-шаралар (жеке жоспар бойынша)

2. «Біздіѕ Елбасы - Ќазаќстан Республикасыныѕ Тўѕєыш Президенті - сынып саєаты

«Тарихи жол

Ќазаќстан »

«Желтоќсан батырлары» Сынып саєаты

Ахмет Байтўрсынўлыныѕ 150 жылдыєына арналєан іс-шара

Салтанатты  жиналыс , концерт

Сынып жетекшілер

кітапханашылар

 

Жеке  жоспар бойынша

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

1. «Біздіѕ ќаланыѕ кґрікті жерлері» бейнероликтер байќауы

2. «Јдетті  себесіѕ,-мінезді ќалаптасасыѕ » сынып саєаты

бейнесайыстар

сынып жетекшілер

1-апта

3. Ўлттыќ тјрбие

1. Тўѕєыш Президент кни (жекеменшік боынша)

2. «Меніѕ Отаным Ќазаќстан, Тјуелсіздік кодтары» соны саєыты

Салтанатты жиын, концерт

Концерттѕк баєдарлама

3-4-апта

4. Отбасы тјрбиесі

1. «Ќыз ґскенде» јѕгімелер 2. Жаѕа жылдыќ іс-шараларєа дайындыќ 3. «Отбасылыќ хобби јлемі» кґрмесі

јѕгімелер

Сынып жетекшісі, медбике

Ай бойы

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Аяз Ата шеберханасы, Жаѕа жылєа арналєан ќолґнер

фотоесеп

сынып жетекшілер

3-4 апта

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

1.7-ші Форум Ќўрмет пен белсенділер жиналысы

2. Жартыжылдыќтыѕ ќорытындысын шыєару. Мўз слайдына балалармен бірлесіп ќол жеткізу.

Фотоесеп,

инстаграмм

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

2-апта

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

1. «Сіздіѕ стиліѕіз» дизайнерлер байќауы

2. «Жаѕа жылдыќ кеш» сынып саєаты

Фотоесеп,

инстаграмм

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

18-22.12

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

1. «Спорттыќ болу - сау болу» викторинасы

2. «Барлыєы шаѕєылар мен шаналарєа арналєан» спорттыќ ойын

 

јзірлеме, фотоесеп

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

4-апта

 

Ќаѕтар

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

Ќўќыќбўзушылыќты алдын алу

јѕгімелер

јлеметтік.педагог

1-апта

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

 

Сынып жетекшілер ЈБ отырысы ( жеке  жоспар бойыынша)

отырыс

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

1-апта

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

1. «Ќазаќстандыќ жол» шыєармашылыєы туралы јѕгімелер

2. Мўражайларєа бару

3. сын.саєат «Толеранттылыќ саєаты. Біз бјріміз теѕбіз »

Роза Баєланованыѕ 100 жылдыєына арналєан іс-шара

фотоесеп

Учитель НВТП, 1-11 сынып жетекшілер

10-13.01.2023

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

1. «Оќу мектебі» акциясы 2. Демалыс кезінде кинотеатрєа бару «ертегілер - бўл єажайып»

 

фотоесеп

1-11 сынып жетекшілер, кітапханашылар

16.01.2023

3. Ўлттыќ тјрбие

1. «Ќазаќстанныѕ 100 жаѕа тўлєасы» жобасын іске асыру

2. «Ќазаќстан Республикасыныѕ рјміздері» јѕгімесі

фотоесеп

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

Ай бойы

4. Отбасы тјрбиесі

1. «Салауатты ґмір салты - баќытты отбасыныѕ негізі» атты бейне байќау

2. «Жарты жылдыќ ќорытынды» ата-аналар жиналысы

сайыс

1-11 сынып жетекшілер

3-апта

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Экологиялыќ апта

Ќўстарды тамаќтандыру.

Кеѕседе кезекшілікті ўйымдастыру

јѕгімелер

1-11 сынып жетекшілер

Ай бойы

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

1. «Мисс жјне Мистер Интеллект-2022» байќауы

2. «Меніѕ ќўќыќтарым мен міндеттерім» сынып саєаты

Фотоесеп,

аќпараттар

1-11 сынып жетекшілер

20.01.2023

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

Ќысќы демалысќа арналєан 1 жоспар

«Ќыс ќызыєы» (жеке жоспар бойынша)

2. Сынып саєаты «Јдептілік ережелері. Сыпайылыќќа тјрбиелеу

Фотоесеп,

аќпараттар

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

Жеке жоспар бойынша

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

«Біз салауатты ґмір салтын ќолдаймыз» сынып саєаттары

ОРВИ мен тўмаудыѕ алдын алу

Фотоесеп, инстаграмм

1-11 сынып жетекшілер

Жеке жоспар бойынша

 

 

Аќпан

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

- «Мен жјне заѕ».

 

јѕгімелер

Сынып жетекшілер

1-апта

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

 

Јр тїрлі жарыстарєа дайындыќ

Мадаќтамалар, инстаграмм

Пјн мўєалімдері

Ай бойы

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

Јр тїрлі жарыстарєа дайындыќ

1. батылдыќ сабаєы

2. «Авганистаннан јскерлерді шыєару кїні» сынып саєаты

3. Ќазыбек бидіѕ 355 жылдыєына арналєан іс-шара

јзірмелер

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

3-апта

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

«Театрландырылєан сабаќтар»

јѕгімелер

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

Ай бойы

3. Ўлттыќ тјрбие

«Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері» сынып саєаты

јѕгімелер

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

8-12.02.2023

4. Отбасы тјрбиесі

Ата-аналармен кездесу саєаты "Тјрбие мјселелері туралы јѕгіме"

хаттамалар

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

13.02.2023

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Кабинетте жинау

жинау

1-11 сынып жетекшілер

Айбойы

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

Кинотеатрєа бару

саяхат

1-11 сынып жетекшілер

3-4апта

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

«Адамгершілік негіздері» сынып саєаты»

јзірлеме

1-11 сынып жетекшілер

Ай бойы

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

«Сау денеде, сау аќылда» сынып саєаты

јзірлеме

1-11 сынып жетекшілер

3-4апта

 

Наурыз

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

Ќўќыќбўзушылыќ  алдын алу

аныќтама

ТЖ орынбасары

6.03.2023

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

Јртїрлі  ісшараларєа  дайындыќ

мадаќтамалар, инстаграмм

Мўєалімдер

Ай бойы

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

1.Кґктемгі їзіліс жоспары

2.Ќорытынды, ќауіпсіздік техникасы

Јѕгімелесу «Жаќсы дос болу деген не?»

фотоесеп в инстаграмм

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

Ай бойы

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

1. Педагогикалыќ еѕбек ардагерлерін, тыл еѕбеккерлерін кґктемгі мерекелерімен ќўттыќтаймыз

2. «Меніѕ анам - јлемдегі еѕ жаќсысы» сынып саєаты

бейнеесеп

1-11 сынып жетекшілер по плану

3-4 апта

3. Ўлттыќ тјрбие

«Наурыз мейрамы» сынып саєаты

Сынып саєаты

1-11 сынып жетекшілер

3-апта

4. Отбасы тјрбиесі

8 наурыз Халыќаралыќ јйелдер кїні

аќпарат

 

1-апта

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Їй ґсімдіктерді отырєызу Жер кїніне арналєан сўхбат

сўхбат

1-11 сынып жетекшілер

2-апта

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

Викторина «Мјѕгілік Ел - меніѕ армандаєан елім»

сайыс

1-11 сынып жетекшілер

17.03.2023

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

Дґѕгелек їстел: «Кґп мјдени диалог дегеніміз не?»

їстел

1-11 сынып жетекшілер

1-апта

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

«Жўќпалы аурулар» сынып саєаты

јзірлеме

1-11 сынып жетекшілер

18.03.2023

 

Сјуір

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

Ќўќыќбўзушылыќты алдын алу

аќпарат

јкімшілік

Ай бойы

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

Єылыми жобаларєа ќатысуєа ґтінім

аќпарат

јкімшілік

Ай бойы

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

Баєдарламаєа сјйкес аудитория саєаттары

«Еркін ќоєам адамы»;

јзірлеме. фотоесеп

1-11 сынып жетекшілер

Ай бойы

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

«Біздіѕ таѕдау - ґмір» сынып саєаты:

јзірлеме. фотоесеп

1-11 сынып жетекшілер

3.04.2023

3. Ўлттыќ тјрбие

Халыќаралыќ аутизм бойынша аќпараттандыру кїні. «Басќа ўлт пен дін ґкілдеріне тґзімділік ќатынасты тјрбиелеу» јѕгімесі

Јѕгімелер

Аќпарат

1-11 сынып жетекшілер психологтар јкімшілік

2.04.2023

4. Отбасы тјрбиесі

«Мен жјне меніѕ жасґспірімім: ґзара тїсіністік іздеу» психологыныѕ кеѕестері

аќпараттар, јѕгімелер

психологтар

11.04.2023

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

«Жасыл сынып» сайысы

 

фотоесеп

1-11 сынып жетекшілер

14.04.2023

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

«Ґз эмоцияларыѕызды басќара біліѕіз» сынып саєаты;

јзірлемелер

1-11 сынып жетекшілер

2 апта

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

Јѕгіме «Мен жјне отбасы»

аѕгімелер

1-11 сынып жетекшілер

17.04.2023

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

«Ўлт денсаулыєы - ел денсаулыєы» сынып саєаты

јзірлеме

1-11 сынып жетекшілер

4-апта

 

Мамыр

 

Іс шаралар

Аяќталу формасы

жауаптылар

Орындалу мерзімі

 Нормативті ќўќыќтыќ тјрбие

Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ

Ќўќыќтыќ білім берудіѕ жеке жоспары бойынша

Лекция

Мектеп инспекторы, јлем.педагог

1-апта

Єылыми-јдістемелік жјне аќпараттыќ тјрбие 

 

Жыл ќорытындысын шыєару, марапаттау

аќпараттар

јкімшілік

30.05.2023

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

 

1. Отан ќорєаушылар кїніне арналєан іс-шаралар (жеке жоспар бойынша)

2. «Халыќтар бірлігі кїні» сынып саєаты

аќпараттар, фотоесеп

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

5.05.2023

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

 

1. Жеѕіс кїніне арналєан іс-шаралар (жеке жоспар бойынша)

2. сынып  саєат «Ешкім де ўмытылмайды, ештеѕе де ўмытылмайды»

аќпарат, фотоесеп

ТЖ орынбасары 1-11 сынып жетекшілер

8.05.2023

3. Ўлттыќ тјрбие

1. Жасўлан мен Жасќыран ќатарына ќабылдау 2. «Ќазаќстан - достыќ пен мейірімділіктіѕ аумаєы» оќырмандар байќауы

аќпараттар, фотоесеп

вожатая

1-апта

4. Отбасы тјрбиесі

1. отбасы кїні

2. «Жаќсылыќты еске алайыќ» сынып саєаты

Фото, презентация, бейнеесеп

1-11 сынып жетекшілер

10.05.2023

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Кеѕселерді жинау

2.Табиєаттанушыларєа арналєан сайыс

Кеѕсе жинау

Жауапты мўєалімдер

Ай бойы

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

1. Јр тїрлі жарыстарєа ќатысу

2. Жеѕіс кїніне арналєан сурет байќауы

бейнеесеп

Пјн мўєалімдері

1-апта

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

1. Мектептіѕ ќабинетін безендіру, соѕєы ќоѕырауєа дейін зал

 «Егер сізге ќиын болса» сўхбаты

бейнеесеп

1-11 сынып оќушылары 4.9.11 сыныптар жјне еѕбек тјрбиесі мўєалімдері

4-апта

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

Мўєалімдер сыныптарєа бґлінген

1. Президенттік крос, салауатты ґмір салтын ўстануєа арналєан жарыстар

2. «Болашаќты есірткіден ќорєа» постерлер байќауы

аќпараттар

Дене шыныќтыру мўєалімдері

Ай бойы

                                                             

Маусым-шілде

 

Наименование мероприятия

Форма завершения

Ответственные исполнители

Срок исполнения

1. Жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм мен азаматтыќќа тјрбиелеу, ќўќыќтыќ тјрбие

«Балалар кїніне» арналєан іс шаралар

Мектеп лагерініѕ салтанатты ашылуы

 

јзірлеме

Сынып жетекшілері

Лагерь басшысы

1.06.2023

2. Рухани-адамгершілікке тјрбиелеу

9-11 сыныптарєа арналєан салтанатты кеш

Јзірлеме, есеп

Сынып жетекшілері

 10-17.06

3. Ўлттыќ тјрбие

«ЌР рјміздері кїніне» арналєан іс-шаралар

Јѕгіме, јлеуметтік желілер

Сынып жетекшілері

2.07.2023

4. Отбасы тјрбиесі

«ЌР Астанасы кїніне» жјне «Домбыра кїніне» арналєан іс-шаралар

Јѕгіме, јлеуметтік желілер

ТЖ орынбасары, сынып жетекшілері

1-7.07.2023

5. Еѕбек, экономикалыќ жјне экологиялыќ тјрбие

Мектеп алды жўмыстарын ўйымдастыру

фотоесеп

Сынып жетекшілері

10.07.2023

6. Интеллектуалды білім, аќпараттыќ мјдениетті тјрбиелеу

«Сабырлыќпен адалдыќ» сынып саєаты

 

Есеп, Јѕгіме, јлеуметтік желілер

Сынып жетекшілері

2-апта

7. Кґпмјдениетті жјне кґркемдік-эстетикалыќ тјрбие

1.Мен жјне меніѕ отбасым сынып саєаты

2.Ќўќыќбўзушылыќ бойынша есеп

Јѕгіме, јлеуметтік желілер

Сынып жетекшілері

17.07.2023

8. Дене шыныќтыру, салауатты ґмір салты

«Дені сау елміз» сынып саєаты

јзірлемелер

Сынып жетекшілері

4 апта

 

 

 

 

                              орынд: Директордыѕ ТЖ орынбасары:                 Макиш  А.М.                                        

           

Жаңартылған күні: 03.10.2022 09:57
Құрылған күні: 03.10.2022 09:57

Текст